Vés al contingut (premeu Retorn)

Recursos i Al·legacions a Sancions de Trànsit

per admin darrera modificació 07/04/2016 13:59
En el cas que hagueu estat denunciats per una infracció de trànsit, heu de saber que aquesta apareix reflectida a l’anvers de la butlleta i que queda incoat el corresponent expedient sancionador segons l’art. 76 LSV modificat per la llei 18/2009.

Les persones sancionades o els seus representants

 

Escrit d’al·legacions dirigit a l’alcalde/essa amb indicació de la data de la denúncia, número de butlleta i matrícula del vehicle.

En cas de no fer el pagament amb descompte del 50%, continua la tramitació pel procediment ordinari, que us permet formular al·legacions i proposar proves en el termini de 20 dies naturals des del dia següent de la notificació.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l’expedient iniciat amb aquesta denúncia es d’un any des de la seva iniciació (art. 92.3 LSV).

Negatiu

Gratuït

Presencial i telemàtic

Delegat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) Plaça de la Vila 7.

 

Observacions:

 

Si no formuleu al·legacions ni aboneu l ’import de la sanció, la denúncia tindrà efectes d’acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i molt greus no notificades en l’acte, en que es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la sanció es podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes.

 

Pagament de la multa

 

En el cas que vulgueu fer el pagament de la multa, l’ import es redueix un 50% si s’efectua el pagament en els 20 dies naturals següents a la data de la notificació de la denúncia. Aquest procediment implica:

 

  • La renúncia a formular al·legacions (en cas que en formulin es tindran per no presentades).
  • La finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa.
  • L’esgotament de la via administrativa (només es podrà recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa), i
  • La fermesa de la sanció des del moment del pagament.
  • El procediment abreujat no es pot aplicar a les infraccions previstes a l’article 65.5h), j) i 65.6 LSV.

 

 

Podeu sol·licitar el document de pagament per un dels següents mitjans:

 

  • A qualsevol de les oficines de l’Organisme de gestió tributària dela Diputació de Barcelona a la província de Barcelona.
  • Per correu electrònic a l’adreça següent: orgt.multes@diba.cat
  • Telefònicament, trucant al número 93.202.98.02

Per internet a través de la pàgina http://orgt.diba.cat

Iniciar tràmit