Vés al contingut (premeu Retorn)

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA

per prova darrera modificació 02/10/2014 12:17

CAPÍTOL I

NATURALESA I FUNCIONS


Article 1

El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, és l'òrgan de participació sectorial en les matèries relacionades amb la seguretat ciutadana i es constitueix a l'empara del que disposa l'article 59 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

Article 2

Seran funcions pròpies del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, les següents:

a) Formular propostes d'actuació en matèria de segure-tat ciutadana, protecció civil i seguretat viària.
b) Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l'Ajunta-ment, sobre les matèries esmentades.
c) Formular suggeriments en relació als programes de seguretat pública impulsats des de l'Ajuntament.

 

CAPÍTOL II

ÒRGANS DE GOVERN


Article 3

Els òrgans del Consell són el Ple i la Pre-sidència.

 

Secció 1a

EL PLE DEL CONSELL

 

Article 4

El Ple del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana estarà integrat per:

a) Un President, que serà l'Alcalde o el/la Regidor/a en qui delegui.
b) Un/a Vice-President/a, que serà un/a Regidor/a nome-nat per l'Alcalde.
c) Un representant, respectivament, de cadascun dels Grups Municipals. Aquests representants hauran de formar part de la llista electoral de la candidatura del corresponent grup municipal. Tanmateix hauran de reunir les mateixes condicions que les exigides als Regidors de les Corporacions Locals, en els articles 6 i 178 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i estaran sotmesos a l'estatut de deures i obligacions previstos a la legislació de règim local i aplicable als càrrecs electes locals.
d) Dos representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Santa Perpètua de Mogoda.
e) Un/a representant de l'Associació de Comerciants.

 

Article 5

La duració del mandat dels membres del Ple del Consell serà:
- Respecte els representants dels grups municipals, coincidirà amb la duració del seu mandat com a Regi-dors/es de l'Ajuntament.
- Respecte els altres membres, serà de dos anys.

 

Article 6

Al Ple del Consell li corresponen les funcions assenyalades a l'article 2.

Secció 2a

DE LA PRESIDÈNCIA

 

Article 7

Correspon al President:

a) Exercir la direcció del Consell.
b) Fixar l'ordre del dia, convocar i presidir les ses-sions del Consell, així com moderar-ne els debats.
c) Traslladar els acords adoptats en el Ple del Consell a l'Ajuntament.
d) Autoritzar amb la seva signatura els escrits ofi-cials del Consell.
e) Adoptar les resolucions necessàries per al correcte funcionament del Consell.
f) Designar el Secretari del Consell.

 

Article 8

Correspondrà al Vice-President, substituir el President en cas de vacant o delegació, absència o malal-tia, assumint les atribucions que li són pròpies.

Article 9

  1. El Secretari del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana assistirà amb veu i sense vot.
  2. Seran funcions pròpies del Secretari:

a) Estendre acta de les sessions plenàries.
b) Registre de la correspondència.
c) L'arxiu de la documentació i la custòdia del llibre d'actes.
d) Tramitar les convocatòries i els ordres del dia de
les sessions plenàries.
e) Expedir certificacions dels acords adoptats al ple-nari del Consell amb el vist-i-plau del President.

 

CAPÍTOL III

RÈGIM DE SESSIONS


Article 10

El Ple del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana es reunirà en sessió ordinària un cop cada se-mestre, i en sessió extraordinària sempre que ho consideri oportú el President.

 

Article 11

Les sessions plenàries, excepte les que tinguin caràcter urgent, s'hauran de convocar com a mínim amb dos dies d'antelació a la data de la celebració .
Juntament amb la convocatòria, es trametrà l'ordre del dia i l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

 

Article 12

El Ple del Consell quedarà vàlidament constituït amb l'assistència d'un terç del nombre legal dels seus membres. Aquest quòrum s'haurà de mantenir durant tota la sessió.

 

Article 13

El President adoptarà les mesures necessàries pel normal funcionament de les sessions, regint les regles aplicables a les sessions plenàries de l'Ajuntament.


Article 14

Podran assistir a les sessions plenàries, amb veu però sense vot, el Cap de la Policia Local, el Cap dels Voluntaris de Protecció Civil, un representant de la Creu Roja, un representant dels Cossos i Forces de Seguretat estatals o autonòmics i qualsevol altra persona, quan per raó de la matèria concreta a tractar així ho disposi el President.

 

CAPÍTOL IV

CONSELL OBERT


Article 15

Amb la finalitat d'informar a la ciutadania sobre la gestió duta a terme durant l'any en matèria de seguretat ciutadana i sobre les objectius que es pretenen assolir durant l'any següent, es convocarà anualment i coincidint amb el final de cada exercici, el Consell Obert de Seguretat Ciutadana.

 

Article 16

Al Consell Obert podran assistir tots els veïns i les veïnes de Santa Perpètua de Mogoda majors de 18 anys que s'hagin inscrit prèviament i hagin exposat els motius de llur assistència en el moment de la inscripció

 

Article 17

El Consell Obert tindrà caràcter d'òrgan informatiu i consultiu no vinculant i serà presidit per l'Alcalde o Regidor en qui delegui que comptarà amb l'as-sistència dels tècnics de l'àrea i dels membres del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana que estimi oportuns."