Vés al contingut (premeu Retorn)

EL CONSORCI

HISTÒRIA DEL PROJECTE


Els esdeveniment que han donat origen al Consorci son:

 • El Pla General Municipal d’Ordenació de Santa Perpètua de Mogoda va ser aprovat definitivament el 18.12.1996, i va entrar en vigor el 29.01.1997. Aquest pla estableix les determinacions del Sector Can Filuà (Sector D), art. 406 al 418 de les Normes Urbanístiques. Per aquest sector el PGOM estableix que el percentatge d’habitatge de protecció oficial serà com a mínim del 50% (art.408.2 de les NN UU).
 • El projecte de construcció del “Quart carril i nous accessos a l’autopista AP7 del Ministeri de Foment”. Obra acabada l’octubre de 2004, permet definir clarament els àmbits de creixement urbanístic al sector sud-oest del nucli urbà. 
 • El Conveni interadministratiu entre l’Ajuntament, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge i l’INCASOL signat el 19 de novembre de 2004 per a desenvolupar urbanísticament el sector Can Filuà.
 • El Conveni de col·laboració urbanística per al desenvolupament parcial del sector Can Filuà signat el 4 de febrer de 2005 per l’INCASOL, l’Ajuntament i Mª Assumpció Valls Paradell com propietària dels terrenys, per a desenvolupar el sector Can Filuà per mitja d’un Consorci Urbanístic. El conveni estableix que: 

a) La Sra. Valls rebrà el sostre edificable en regim lliure que li correspon.

b) El Consorci rebrà el sostre residencial de habitatge de protecció pública.
c) El Consorci es compromet a satisfer la totalitat dels costos d’urbanització que li corresponen

 • La Modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació Can Filuà i Can Guillot, aprovada definitivament el dia 16 de novembre de 2005 i que va entrar en vigor el dia 15 de març de 2006.
 • El Pla pel dret a l’habitatge 2004-2007
 • Amb data 28 de novembre de 2005, el director general d’Urbanisme va resoldre: Aprovar la proposta de delimitació del sector d’urbanització prioritària "Can Filuà", del terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, d’ús residencial i terciari, determinar com a administració actuant el Consorci Urbanístic integrat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i el Institut Català del Sòl per al desenvolupament del sector "Can Filuà".

 

CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI


El Consorci es va constituir en el dia 21 de novembre de 2005, pels següents membres:

 

Per part de l’Ajuntament:

 • Sra. Isabel García i Ripoll
 • Sr. Josep Sánchez i Pérez
 • Sr. Joan Mestre i Miquel
 • Sra.Teresa Mira i Lozano

Per part de l’Institut Català del Sòl:

 • Sr. Ramon Forcada i Pons
 • Sr. Santiago Juan i Luis 
 • Sr. Lluis Berenguer i Maimó
 • Sr. Jaume Sanz i Buxó.

Gerent:         Sr. Josep Àngel Noguera i Cortés

Secretari:      Sr. Jesús Navarro i Brocal

 

Els actuals membres dels òrgans de govern del Consorci son:

CONSELL GENERAL

Per part de l’Ajuntament:

 • Sra. Isabel García Ripoll
 • Sr. Joan Alcántara Soler
 • Sr. Victor Rodríguez Saenz
 • Sra. Teresa Mira Lozano

Per part de l’Institut Català del Sòl:

 • Sr. Agustí Serra i Monté
 • Sr. Damià Calvet i Valera
 • Sra. Elisabet Cirici i Amell
 • Sr. Ramon Forcadai Pons

Gerent:         Sr. Josep Àngel Noguera i Cortés

Secretari:      Sr. Jesús Navarro i Brocal

 

COMITÈ EXECUTIU

 • Per l’Ajuntament:                    Sr. Teresa Mira Lozano
 • Per l’Institut Català del Sòl:     Sr. Ramon Forcadai Pons
 • Gerent:                                  Sr. Josep Àngel Noguera i Cortés
 • Secretari:                               Sr. Jesús Navarro i Brocal

 

PRESIDENT/A

Sra. Isabel García i Ripoll - Sr. Damià Calvet i Valera (*)

(*) de forma rotatòria cada 6 mesos

ORGANITZACIÓ


Els òrgans de Govern del Consorci ve definida pels seus Estatuts (*).

El Consell General:

  • Quatre representants de l’Ajuntament de Sta. Perpetua de Mogoda
  • Quatre representants de l’Intitut Català del Sòl El Comitè Executiu

El Comité executiu:

  • Un representant de l’Ajuntament de Sta. Perpetua de Mogoda
  • Un representant de l’Intitut Català del Sòl

 

El President. Elegit entre els membres del Consell General, exercint per un període de 6 mesos de forma rotatòria entre els dos ens consorciats.

El Gerent. Nomenat a proposta del Consell General. (amb veu, però sense vot)

El Secretari. Nomenat a proposta del Consell General. (amb veu, però sense vot)

ON SOM


CONSORCI URBANÍSTIC CAN FILUÀOFICINA LOCAL DE L'HABITATGE
Pl. de la Vila 5 Pl. de la Vila 5
08130 Santa Perpètua de Mogoda 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon 93 574 32 34 Telèfon 93 574 32 34
Fax 93 574 29 17 Fax 93 574 29 17
email: nogueracj@staperpetua.cat email: habitatge@staperpetua.cat
Horari de dilluns a divendres: 9.00h a 14.00h Horari de dilluns a divendres: 9.00h a 14.00h

Plànol emplaçament Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

 

Plànol emplaçament sector de Can Filuà